Inspekce práce v roce 2018 uskutečnila přes 28 tisíc kontrol a rozdala pokuty za téměř 300 milionů

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 28 206 kontrol. Z tohoto počtu se 9 092 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 5 063 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 8 339 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 501 kontrol.

Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 851 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 2 198 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a účastnily se v 1 176 případech kolaudačních řízení staveb.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 34 914 nedostatků, přičemž 20 324 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 6 957 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 5 163 nedostatků spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 2 470. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců, a v oblasti agenturního zaměstnávání.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 4 583 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 763 občanů České republiky, 3 595 cizinců a 225 občanů EU.

V roce 2018 přijaly orgány inspekce práce celkem 6 670 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 4 021 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, v 1 077 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a 276 na jiná možná porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, a 933 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce. K nárůstu na počet 18 došlo u podnětů upozorňujících na nedodržování podmínek vymezených zákonem o dětské skupině. Pokud se podněty svým obsahem vztahovaly současně k několika oblastem kontrolní působnosti inspekce práce, většinou šlo o kombinaci v oblasti pracovněprávních vztahů spolu s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. s oblastí nelegální práce.

V roce 2018 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 4 045 pokut v souhrnné výši 299 359 611 Kč.

Přidej komentář jako první k "Inspekce práce v roce 2018 uskutečnila přes 28 tisíc kontrol a rozdala pokuty za téměř 300 milionů"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*