Úřad práce ČR podporuje zaměstnanost OZP

K 31. 1. 2019 evidoval Úřad práce ČR v řadách uchazečů o zaměstnání 38 843 osob se zdravotním postižením (OZP). Tvořily 15,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 13 163 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, pomocníky v domácnostech nebo třeba pracovníky v informačních službách a montážní dělníky. OZP patří mezi nejohroženější skupiny uchazečů na pracovním trhu. ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči. Mimo jiné i prostřednictvím přesně cílených projektů. Ke konci loňského roku do nich zařadil téměř dva tisíce klientů, bezmála pět stovek z nich získalo díky aktivitě Úřadu práce ČR zaměstnání.

Úřad práce ČR realizuje v rámci republiky 6 regionálních projektů přímého přidělení (RIP), které jsou určeny na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Jejich cílem je pomoci jim v co nejrychlejším návratu na trh práce. Ke konci roku 2018 do nich vstoupilo celkem  1 986 lidí, 1 586 z nich úspěšně absolvovalo skupinové poradenství, 294 OZP prošly rekvalifikací, 463 klienti získali práci v rámci společensky účelného pracovního místa, 9 v rámci veřejně prospěšných prací a 18 uchazečů nastoupilo do práce na zkoušku. Účastníkům projektů se dostává cíleného poradenství v rámci individuálních a skupinových schůzek či absolvují rekvalifikace. Cílem je maximálně podpořit zvýšení jejich dovedností a znalostí, včetně sebedůvěry a následně zvýšení šancí na získání zaměstnání.

RIP zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením

(podrobněji na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci)

1.    ŽIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji

2.    Práce bez bariér na Vysočině

3.    Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji

4.    Bez překážek ve Zlínském kraji

5.    Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji

6.    Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji

Vedle výše uvedených RIP realizuje Úřad práce ČR v celé republice také systémový projekt s názvem „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“. Jeho cílovou skupinou jsou nejen zaměstnavatelé a klienti se zdravotním postižením, ale také zaměstnanci ÚP ČR. Konkrétně speciálně proškolení poradci OZP, jejichž náplní práce je poskytování cíleného poradenství osobám se zdravotním postižením. Vzniká tak koordinovaná síť specialistů. Součástí jejich činnosti je zároveň i komunikace se zaměstnavateli, sociálními partnery nebo třeba pracovníky poskytujícími sociální práci. Tak aby se podařilo co nejvíce propojit nabídku s poptávkou na trhu práce s ohledem na specifické potřeby jednotlivých uchazečů z této skupiny nezaměstnaných a současně podpořit společenskou odpovědnost zaměstnavatelů. Od počátku roku 2018 poskytli pracovníci projektu celkem 22 658 individuálních poradenství a pomohli 2 089 klientům se zdravotním postižením zpět na trh práce. Podrobnosti k projektu jsou dostupné na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/ozp.

„Stát, potažmo ÚP ČR, hraje velmi důležitou roli v pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením a přesně cílené projekty tak vhodně doplňují nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které ÚP ČR dlouhodobě uplatňuje v praxi,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Patří mezi ně především poskytování příspěvků na zřízení pracovního místa pro OZP a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Jen v loňském roce úřad poskytl touto formou zaměstnavatelům 6,77 mld. Kč. Počet podpořených osob na chráněném trhu práce přesáhl 57 tisíc. Významnou roli hraje v tomto ohledu též pracovní rehabilitace.“

Podpora zaměstnanosti této cílové skupiny uchazečů o zaměstnání je součástí celkového portfolia služeb, které ÚP ČR osobám se zdravotním postižením nabízí.

„Jde o klienty se specifickými potřebami a je třeba, aby zaměstnanci ÚP ČR byli schopni s nimi komunikovat na odpovídající úrovni. Nepodceňujeme tedy ani prohlubování znalostí našich úředníků v této oblasti. Je důležité, aby věděli, jak přistupovat k neslyšícím, nevidomým, tělesně či mentálně postiženým klientům,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Zaměstnanci ÚP ČR proto každoročně absolvují řadu seminářů zaměřených mimo jiné i na komunikaci s OZP.

Další oblastí, ve které se zaměstnanci ÚP ČR vzdělávají, jsou odborné znalosti zvláštních pomůcek. Právě na jejich pořízení a provoz poskytuje úřad příspěvky (kromě příspěvku na zvláštní pomůcku také příspěvek na mobilitu). Aby výplata probíhala v souladu s požadavky na efektivnost, hospodárnost a účelnost, musí mít zaměstnanci ÚP ČR skutečně přehled o tom, co je na trhu, jaké existují varianty jednotlivých výrobků, k čemu konkrétně slouží a v neposlední řadě, jaká je jejich obvyklá cena. Všechny tyto informace získávají průběžně v rámci systému vzdělávání, ale také díky realizaci vzdělávací akce – Dny mobility.

V neposlední řadě poskytují zaměstnanci ÚP ČR i klientům se zdravotním postižením rady v INFOcentrech, která jsou zřízena v rámci systémového projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“. Stánky jsou zájemcům k dispozici na osmi desítkách kontaktních pracovišť ÚP ČR po celé republice. Na poradce se mohou obracet zájemci, kteří potřebují základní informace o činnostech a službách ÚP ČR, z oblasti evidence, zprostředkování a poradenství, projektů nebo třeba potřebují pomoc s vyplněním a kontrolou příslušných formulářů atd.

Za zmínku stojí jistě i služba „Tichá linka“, kterou ÚP ČR využívá dlouhodobě. Jde o užitečný komunikační prostředek, jenž zpřístupňuje úřad osobám se sluchovým postižením a pomáhá tak přiblížit služby ÚP ČR i těm, kteří mají specifické potřeby. Nabízí možnosti komunikace ve třech variantách: tlumočení do znakové řeči, přepis mluvené komunikace a překlad dokumentů (překlad nebo úprava psaného textu do znakového jazyka či obráceně). Zároveň je možné proběhlou komunikaci vytisknout a založit do spisu. Překlad zajišťují profesionální certifikovaní tlumočnici, což umožňuje a zaručuje jeho odbornost. Tlumočení je možné zarezervovat na určitou hodinu, případně se k překladu přihlásit kdykoli v rámci úřední doby ÚP ČR. Aplikace je dostupná i pro notebooky, což umožňuje práci v terénu. Nejčastěji je využívána v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Klienti ji ale používají i u ostatních dávek a agend spadajících do kompetence ÚP ČR.

„Při uplatnění všech výše uvedených opatření probíhá komunikace s osobami se zdravotním postižením mnohem jednodušeji. Naši zaměstnanci vzbuzují u klientů dobrý pocit a výsledkem je pak mnohem příjemnější atmosféra,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR.

Přidej komentář jako první k "Úřad práce ČR podporuje zaměstnanost OZP"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*